Sejarah Alkitab Indonesia

Matius 5:3-12 dan 28:18-20 Dalam Duabelas Terjemahan

Bagikan ke Facebook

Dari Sejarah Alkitab Indonesia

Langsung ke: navigasi, cari
Alkitab: Dari Mana Datangnya?
Sejarah Alkitab di IndonesiaPada delapan halaman yang berikut, tercantum duabelas contoh dari terjemahan-terjemahan Alkitab dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Contoh-contoh itu meliputi jangka waktu tiga setengah abad: Yang paling kuno, dikerjanan pada tahun 1612; sedangkan yang paling modern, baru diterbitkan pada tahun 1977.

Semua contoh itu dipetik dari dua bagian Alkitab yang sama, supaya pembaca dapat membandingkan sendiri, bagaimana perkembangan bahasa dan terjemahan Firman Allah dari abad ke abad. Kedua bagian yang dikutip adalah: Ucapan Bahagia Tuhan Yesus, dari Matius 5:3-12; dan Amanat AgungNya, dari Matius 28:18-20.

Tiga contoh yang paling kuno, dimuat pada halaman 52-53. Tiga contoh terjemahan ke dalam bahasa yang dianggap bahasa rendah, dimuat pada halaman 54-55. Tiga contoh terjemahan ke dalam bahasa yang dianggap tinggi, dimuat pada halaman 56-57. Dan tiga contoh terjemahan yang paling modern dimuat pada halaman 58-59.

Daftar isi

Tiga Terjemahan Dalam Bahasa Kuno

Ketiga contoh terjemahan yang dideretkan di sini, masing-masing sungguh bersejarah, yaitu: kitab dari Alkitab yang pertama-tama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu; Perjanjian Baru lengkap yang pertama-tama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu; dan Alkitab lengkap yang pertama-tama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.

Semua terjemahan ini diterbitkan oleh Kumpeni Belanda. Yang pertama (paling kiri) bahkan diterbitkan dalam dwibahasa: Pada tiap halaman ada bahasa Melayu dan bahasa Belanda yang berderet dalam dua kolom.

Perhatikan bahwa kedua terjemahan yang kuno, memakai kata bahasa Arab "mumin" (moumin, mu'min). Tetapi terjemahan Leydekker memakai kata "bahagia," yang tetap dipakai dalam terjemahan Ucapan Bahagia itu sehingga kini.

Terjemahan Leydekker juga memakai suatu sistim tanda-tanda baca yang rumit sekali. Tetapi pembaca masa kini tidak usah mengerti maksud semua tanda itu untuk dapat membacanya.

Satu saran praktis: Bacalah ayat-ayat ini dengan bersuara. Kata-kata yang sulit dikenali karena mudah ditangkap artinya kalau dibunyikan (Lihat juga halaman 18-23.)

Ruyl (1612, 1629, 1651)

EUANGELIUM MATTHEI.
Jang bagi Kalima:

 3 Bermumin jadi jang miskinan ruhani: karna dian'ja ampun'ja jang radjat surga.
 4 Bermumin jadi jang bertsinta: karna dian'ja jadi berhibor.
 5 Bermumin jadi jang lumbut budin'ja: karna dian'ja berpusiaka akan bumi.
 6 Bermumin jadi jang ber-lapar daan bera-us kapada adillan: karna dian'ja jadi ber-kinjang.
 7 Bermumin jadi jang ber-rahmani: karna dean'ja ber-uleh rahmad.
 8 Bermumin jadi jang bertsjutsi hatin'ja: karna dian'ja ada menentang Allah.
 9 Bermumin jadi jang bermafakat: karna dian'ja jadi bernamma kanak Allah.
 10 Bermumin jadi jang de gagain'ja karna adillan: sebab jang Radja surga ampun'ja akan dia.

Jang bagi Ka xxviii:

 18 Makka Jesus mampir dean'ja berkatta dang'ann'ja, daan katta: pada aku jadi memmeri segala kawassahan de dalam surga daan atas bumi.
 19 Karna itu pergila meng'aid'jer segala manusea, bermandin'ja dalam namma Bappa, daan jang Anak, daan jang Ruah ulkadus, meng-aid'jer'ja pegang segala jang de passanku akan kamu.
 20 Daan liatla, aku jadi kasertamu sedekala hari sampey ke sudahan dun'ja.

Brouwerius (1668)

MAATHEO POUNJA EUANGELIO
Brentihan nang ca lima:

 3 Moumin-la orang miskyn derri spirito: carna Radjat surga souda diorang pounja.
 4 Moumin-la orang sougol-hati: carna diorang adda bertamou iborran.
 5 Moumin-la orang hati-lombot, carna diorang adda berpoussi-aca jang boumi.
 6 Moumin-la orang jang menlappar daen beraous pada adillan: carna diorang adda menjaddi kinjang.
 7 Moumin-la orang sayang-hati: carna padanja jaddi ballas cassian.
 8 Moumin-la orang hati-tsjoutsjy: carna diorang adda menantang pada Alla Thalla.
 9 Moumin-la orang tantoossa: carna diorang adda jaddi bernamma annac Deos.
 10 Moumin-la orang jang jaddi oussir tagal jang adillan: carna Radja Surga souda diorang pounja.

Brentihan nang ca 28:

 18 Macca mannacalla Jesu datang capada diorang catta catta padanja, cattanja, Pada Aku jaddi bri segalla cauwassa dallam Surga daen de atas boumi
 19 Tagal itou pegi-la, adjar-la segalla Orang manusia, daen bermandi diorang dallam Namma Bappa, daen Annac, daen Spirito Soncto: daen adjar pada diorang pegang sehalla itou nang Aku souda souro pada djouw orang.
 20 Macca liat-la Aku tingal de antara djouw orang sedecalla hari sampei soudahan dunja.

Leydekker (1701, 1731, 1733)

'INDJỈL MAṪAJ.
Fatsal Jang Ka V:

 3 Berbahagijâlah segaĺa 'awrang jang pâpa njawânja: kârana marîka 'îtu djûga pûnja karadjâ'an sawrga.
 4 Berbahagijâlah segaĺa 'awrang jang duḱa tjiṫa: kârana marîka 'îtu djûga 'âkan dehîborkan.
 5 Berbahagijâlah segaĺa 'awrang jang djînakh hatînja: kârana marîka 'îtu djûga 'âkan berpusakâ'ij bûmi.
 6 Berbahagijâlah segaĺa 'awrang jang berlâpar dàn berdahâga 'âkan ẍâdalet: kârana marîka 'îtu djûga 'âkan dekinnjangkan.
 7 Berbahagijâlah segaĺa 'awrang jang meng'asijânij: kârana marîka 'îtu djûga 'âkan ber'awleh rahhmet.
 8 Berbahagijâlah segaĺa 'awrang jang henîng hatînja: kârana marîka 'îtu djûga 'âkan meḿandang 'Alĺah.
 9 Berbahagijâlah segaĺa 'awrang jang berdâmej: kârana marîka 'îtu djûga 'âkan desebǜt 'ânakhɤ 'Alĺah.
 10 Berbahagijâlah segaĺa 'awrang jang deperhambat 'awleh kârana sebàb ẍadalet: kârana marîka 'îtu djûga pûnja karadjâ'an sawrga.

Fatsal Jang Ka XXVIII:

 18 Maḱa berdâtanglah Ẍîsàj, dàn katâlah pađa marîka 'îtu, sabdânja: samoẃa peng'awasâ'an telàh deberîkan pađâku didâlam sawrga dàn di'âtas bûmi.
 19 Sebab 'îtu pergîlah kâmu berdjâlan dàn meng'âdjarlah sakaliĵen chalâjikh 'îtu mâsokh murîd, sambil permandîkan diĵa 'îtu dengan nâma Bâpa, dàn 'Anakh lâkiɤ, dàn Rôhhu-'lkhudus: dàn meng'âdjar marîka 'îtu meḿaliharâkan segaĺa sasawâtu jang 'âku suđah berpasàn pađa kâmu.
 20 Maḱa bahuẃa sasonggohnja 'âku 'ini 'ađa menjertâ'ij kâmu pađa sakaliĵen hârijɤ sampej kapađa kaputûsan ẍâlam.

Tiga Terjemahan Dalam Bahasa Rendah

Ketiga contoh terjemahan yang dideretkan di sini, masing-masing menandakan suatu usaha untuk menyalin Firman Allah ke dalam bahasa sehari-hari, yang dipakai oleh orang biasa di rumah atau di pasar.

Yang pertama merupakan hasil kerja sama dari banyak orang. yang kedua dan ketiga, masing-masing dihasilkan sebagian besar oleh satu orang.

Sebagaimana dapat diterka dari judul di sebelah atas kolom paling kiri, terjemahan pertama itu berdasarkan bahasa Melayu Rendah yang lazim dipakai di Surabaya, satu setengah abad yang lalu. Terjemahan kedua berdasarkan bahasa Semarang, dari tahun 1860an. Sedangkan terjemahan ketiga berdasarkan bahasa Melayu yang dipakai oleh orang-orang Tionghoa di Singapura, Pulau pinang, dan Malaka, pada permulaan abad ke20.

Perhatikan bahwa Ucapan Bahagia Tuhan Yesus, dalam ketiga versi ini, tidaklah diterjemahkan dengan kata "bahagia," melainkan dengan "selamat," "salamet," dan "berkat."
(Lihat juga halaman 31-35 dan halaman 37-39.)

Perkumpulan Surabaya (1835)

INDJIL MATTHEUS.
Fatsal Jang Ka V:

 3 Selamatlah segala orang jang miskin njawanja: karna dia-orang jang poenja karadjaan sorga;
 4 Selamatlah segala orang jang soesah hatinja: karna dia-orang akan dehiboerkan;
 5 Selamatlah segala orang jang djinak hatinja: karna dia-orang akan berpoesaka boemi;
 6 Selamatlah segala orang jang berlapar dan berhaoes akan keadilan: karna dia-orang akan dekinnjangkan;
 7 Selamatlah segala orang jang mengasijani: karna dia-orang akan dekasijankan;
 8 Selamatlah segala orang jang soetji hatinja: karna dia-orang akan memandang Allah;
 9 Selamatlah segala orang jang berdame: karna dia-orang akan terseboet anak-anak Allah;
 10 Selamatlah segala orang jang deoesirkan oleh sebab kaadilan: karna dia-orang itoe ampoenjai karadjaan sorga.

Fatsal Jang Ka XXVIII:

 18 Maka datanglah Jesus, dan berkatalah pada orang itoe, sabdanja: segala pengawasan didalam sorga dan diatas boemi soedah debrikan kepadakoe.
 19 Sebab itoe pergilah kamoe berdjalan dan mengadjarlah sekalian oemat itoe masoek moerid, sambil permandikan dia itoe dengan nama Bapa, dan Anak laki-laki, dan Roh jang soetji: serta mengadjar orang itoe memagang segala saswatoe jang akoe soedah berpesan pada kamoe.
 20 Maka lihatlah! akoe ini ada beserta kamoe pada sekalian hari sampe kapada kasoedahan doenia.

Klinkert, Melayu Rendah (1861, 1863, 1885)

INDJIL MATTHEOES.
Fatsal V:

 3 Salamet orang jang miskin hatinja, karna dia-orang ampoenja karadjaan sorga.
 4 Salamet orang jang menangis, karna dia-orang nanti di hiboerken.
 5 Salamet orang jang aloes hati, karna dia-orang nanti mewarisi boemi.
 6 Salamet orang jang berlapar dan berahos sama kabenaran; karna dia-orang nanti dikenjangken.
 7 Salamet orang jang ampoenja kasihan; karna dia-orang nanti dikasihanken djoega.
 8 Salamet orang jang hati soetji; karna dia-orang nanti dapat lihat Allah.
 9 Salamet orang jang meroekoenken; karna dia-orang nanti dinamai anak Allah.
 10 Salamet orang jang di aniaja dari karna sebab kabenaran; karna dia-orang ampoenja karadjaan sorga.

Fatsal XXVIII:

 18 Maka Jesoes dateng mendapatken dia-orang, serta berkata: Segala koewasa soedah di kasih sama akoe, baik di dalam sorga, baik di-atas boemi.
 19 Dari itoe, pergilah kamoe mengadjar segala bangsa, dan memandiken dia-orang dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh-Soetji, serta mengadjar dia-orang mendjalani samowanja, jang soedah akoe pesen sama kamoe.
 20 Maka lihat, Akoe ada beserta kamoe pada segala hari sampe kasoedahan doenia.

Shellabear, Melayu Baba (1913)

INJIL MATIUS.
5:

 3 Berkat-lah orang yang rndah-hati: kerna kraja'an shorga itu dia-orang punya.
 4 Berkat-lah orang yang susah-hati: kerna dia-orang nanti dihiburkan.
 5 Berkat-lah orang yang lmah-lmbot hati: kerna dia-orang nanti dapat bumi jadi dia punya psaka
 6 Berkat-lah orang yang lapar dan haus sbab mau dapat kbnaran: kerna dia-orang nanti di-knnyangkan.
 7 Berkat-lah orang yang berksian: kerna dia-orang nanti trima ksian.
 8 Berkat-lah orang yang suchi-hati: kerna dia-orang nanti tengok Allah
 9 Berkat-lah orang yang damaikan orang: kerna dia-orang nanti di-panggil anak-anak Allah
 10 Berkat-lah orang yang kna aniaya sbab kbnaran: kerna kraja'an Allah dia-orang punya

28:

 18 Dan Isa datang berchakap sama dia-orang, dan kata, "Sgala kuasa, baik di shorga baik di atas bumi, sudah di-bri kpada sahya.
 19 Sbab itu pergi-lah kamu, bawa sgala bangsa mnjadi murid-murid, dan baptiskan dia-orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Alkudus:
 20 dan ajarkan dia-orang turut smoa perkara yang sahya sudah psan sama kamu; dan ingat, sahya ada sama-sama kamu s-hari-hari, sampai ksudahan jman."

Tiga Terjemahan Dalam Bahasa Tinggi

Ketiga contoh terjemahan yang dideretkan di sini, oleh pembuatnya masing-masing dianggap cukup representatif dari bahasa Melayu Tinggi.

Sepanjang abad, perlu ada versi-versi Alkitab yang sederhana, supaya orang biasa dapat membacanya dengan mudah. Juga sepanjang abad, perlu ada terjemahan-terjemahan yang bermutu tinggi sebagai kesusastraan, supaya Firman Tuhan dihormati selayaknya.

Terjemahan yang pertama ini (kolom paling kiri) diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Belanda; yang kedua, oleh Lembaga Alkitab Inggris dan Luar Negeri; dan yang ketiga, sebagai hasil suatu usaha bersama dari kedua lembaga tersebut.

Perhatikanlah bahwa dua dari tiga versi ini memakai bentuk bahasa Arab untuk nama Tuhan Yesus: Isa.

Juga perhatikan bahwa penterjemah W. G Shellabear, baik di kolom kiri di halaman 57 maupun dikolom kanan di halaman 55, membagi Matius 28:19 dari matius 28:20, secara berbeda daripada yang terdapat dalam versi-versi sebelumnya. Cara Shellabear dalam pembagian ayat-ayat tersebut, kini dipakai dalam semua terjemahan.

Klinkert (1868, 1870, 1879)

INJIL MATTIOES.
Fasal V:

 3 Berbehagialah segala orang jang rendah hatinja, karena mareka-itoe jang empoenja karadjaan sorga.
 4 Berbehagialah segala orang jang berdoeka-tjita, karena mareka-itoe akan dihiboerkan.
 5 Berbehagialah segala orang jang lemah-lemboet hatinja, karena mareka-itoe akan mewaritsi boemi.
 6 Berbehagialah segala orang jang lapar dan dehaga akan kabenaran, karena mareka-itoe akan dikennjangkan.
 7 Berbehagialah segala orang jang menaroh kasihan, karena mareka-itoe akan dikasihankan djoega.
 8 Berbehagialah segala orang jang soetji hatinja, karena mareka-itoe akan memandang Allah.
 9 Berbehagialah segala orang jang memperdamaikan, karena mareka-itoe akan dinamai anak-anak Allah.
 10 Berbehagialah segala orang jang teraniaja dari sebab kabenaran, karena mareka-itoe jang empoenja karadjaan sorga.

Fasal XXVIII:

 18 Maka datanglah Isa hampir kapadanja laloe katanja: Bahwa segala koewasa telah dikaroeniakan kapadakoe, baik dilangit, baik di-atas boemi
 19 Sebab itoe pergilah kamoe mengadjar segala bangsa; baptiskanlah mareka-itoe demi nama Bapa dan Anak dan Rohoe'lkoedoes dan adjarkanlah mareka-itoe menoeroet segala sasoeatoe jang telah koepesan kapadamoe.
 20 Bahwa sasoenggoehnja adalah akoe serta dengan kamoe pada sadiakala, hingga kapada kasoedahan alam ini. Amin!

Shellabear (1904, 1910, 1912, 1927-29)

MATIOES
5:

 3 Berbahagialah orang jang rendah hatinja; karena orang itoelah jang empoenja keradjaan soerga.
 4 Berbahagialah orang jang soesah hati; karena orang itoe akan dihiboerkan.
 5 Berbahagialah orang jang lemah lemboet hatinja; karena orang itoe akan beroleh boemi djadi poesakanja.
 6 Berbahagialah orang jang lapar dan haoes hendak mendapat kebenaran; karena orang itoe akan dikenjangkan.
 7 Berbahagialah orang jang menaroeh kasihan: karena orang itoe akan dikasihani kelak.
 8 Berbahagialah orang jang soetji hatinja; karena orang itoe akan melihat Allah.
 9 Berbahagialah orang jang mendamaikan orang; karena orang itoe akan diseboet anak-anak Allah.
 10 Berbahagilah orang jang teraniaja oleh sebab kebenaran; karena orang itoelah jang empoenja keradjaan soerga.

<tjenter><oe>28</oe>:</tjenter>
 18 Maka hampirlah 'Isa, laloe bertoetoer dengan dia, katanja, "Bahwa segala koeasa, baik disoerga baik diatas boemi, soedah dikaroeniakan kepadakoe.
 19 Sebab itoe pergilah kamoe membawa segala bangsa mendjadi moerid, serta membaptiskan dia kedalam nama Bapa dan Anak dan Rohoe'lkoedoes;
 20 laloe mengadjar dia memeliharakan segala sesoeatoe jang telah koepesani kepadamoe: maka ingatlah kamoe, bahwa akoelah bersertamoe sehari-hari sehingga kesoedahan zaman."

Bode dkk. (1935, 1938, 1958)

MATIOES
5:

 3 Berbahagialah segala orang jang rendah hatinja, karena mereka itoe jang empoenja keradjaan soerga.
 4 Berbahagialah segala orang jang berdoeka-tjita, karena mereka itoe akan dihiboerkan.
 5 Berbahagialah segala orang jang lemboet hatinja, karena mereka itoe akan mewarisi boemi.
 6 Berbahagialah segala orang jang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka itoe akan didjamoe sehingga kenjang.
 7 Berbahagialah segala orang jang menaroeh kasihan, karena mereka itoe akan beroleh rahmat.
 8 Berbahagialah segala orang jang soetji hatinya, karena mereka itoe akan memandang Allah.
 9 Berbahagialah segala orang jang mendamaikan orang, karena mereka itoe akan diseboet anak-anak Allah.
 10 Berbahagialah segala orang jang teraniaja oleh sebab kebenaran, karena mereka itoe jang empoenja keradjaan soerga.

28:

 18 Maka Jesoes menghampiri mereka itoe, laloe bertoetoer kepada mereka itoe, sabdanja, "Bahwa segala koeasa dikaroeniakan Kepadakoe. Baik disoerga baik diatas boemi ini.
 19 Sebab itoe pergilah kamoe, djadikanlah sekalian bangsa itoe moeridkoe, serta membaptiskan dia dengan Nama Bapa, dan Anak dan Rohoe'lkoedoes;
 20 dan mengadjar dia menoeroet segala sesoeatoe yang Akoe pesan kepadamoe: Maka ketahoeilah olehmoe: Akoe ini beserta dengan kamoe senantiasa hingga kepada kesoedahan alam.

Tiga Terjemahan Dalam Bahasa Modern

Ketiga contoh terjemahan yang dideretkan di sini, masing-masing menandakan bahwa belum selesailah tugas menyalin Firman Tuhan kedalam bahasa yang sungguh dapat dipahami oleh umat manusia.

Judul "Lembaga Alkitab Indonesia" di sebelah atas kolom kanan di halaman ini, tidaklah berarti bahwa versi itu adalah pernah diterbitkan oleh lembaga tersebut. Namun versi itu memang merupakan Alkitab lengkap yang pertama-tama dihasilkan di bawah asuhan LAI, dan bukan di bawah asuhan sesuatu badan di negeri asing.

Sama seperti dahulu kala bahasa yang dipakai di semenanjung Melayu dan bahasa yang dipakai di kepulauan Indonesia hampir sama, sekali lagi pada zaman sekarang bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia sangat mirip satu sama lain.

Misalnya, dalam kolom kiri di halaman 59 (terjemahan yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Singapura, Malaysia, dan Brunai), hanya ada empatd kata saja yang ejaannya berbeda daripada ejaan bahasa Indonesia: "moden," "kerana," "syurga," dan "mahupun."

Lembaga Alkitab Indonesia (1971, 1974)

Injil MATIUS, 5:

 3"Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.
 4Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur.
 5Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
 6Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
 7Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
 8Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
 9Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
 10Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.

28:

 18Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
 19Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
 20dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."

Berita Baik Untuk Manusia Modern (1976)

MATIUS.
5:

 3"Berbahagialah orang yang sedar bahawa mereka memerlukan Allah, merekalah yang menikmati Pemerintahan Allah!
 4Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghiburkan mereka!
 5Berbahagialah orang yang rendah hati, mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah!
 6Berbahagialah orang yang betul-betul mahu melakukan kehendak Allah, Allah akan memuaskan mereka!
 7Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah juga akan mengasihani mereka!
 8Berbahagialah orang yang murni hati, mereka akan mengenal Allah!
 9Berbahagialah orang yang membawa kedamaian antara manusia, Allah akan menyebut mereka anak-anak-Nya!
 10Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan kerana melakukan kehendak Allah, merekalah yang menikmati Pemerintahan Allah!

28:

 18 Yesus menghampiri mereka lalu berkata, "Aku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi.
 19 Pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikut-Ku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Allah.
 20 Ajarlah mereka mentaati segala yang sudah Aku perintahkan. Ingatlah, Aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman."

Kabar Baik Untuk Masa Kini (1977)

KABAR BAIK KARANGAN MATIUS, 5:

 3"Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja; mereka adalah anggota umat Allah!
 4Berbahagialah orang yang bersedih hati; Allah akan menghibur mereka!
 5Berbahagialah orang yang rendah hati; Allah akan memenuhi janji-Nya kepada mereka!
 6Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah; Allah akan memuaskan mereka!
 7Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain; Allah akan mengasihani mereka juga!
 8Berbahagialah orang yang murni hatinya; mereka akan mengenal Allah.
 9Berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia; Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anak-Nya!
 10Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah; mereka adalah anggota umat Allah!

28:

 18Yesus mendekati mereka, dan berkata, "Seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada-Ku.
 19Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikut-pengikut-Ku. Baptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa, dan Anak, dan Roh Allah.
 20Ajarkan mereka mentaati semua yang sudah Kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah Aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman."

Bibliografi
Artikel ini diambil dari:
Cermat, H.L. Alkitab: Dari Mana Datangnya?. Lembaga Literatur Baptis, Bandung.
kembali ke atas