Sejarah Alkitab Indonesia

Bagan: Perbandingan Matius 5:3-12 (daerah)

Bagikan ke Facebook

Dari Sejarah Alkitab Indonesia

Langsung ke: navigasi, cari

c. Matius 5:3-12

Matius 5:3-7

Versi Mat 5:3-12 (Ucapan Berbahagia)
Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Ayat 6 Ayat 7
Terjemahan Baru, BIS/BIMK, dan Terjemahan Lama
Bahasa Aceh 3 "Mubahgia kheueh ureuëng nyang meurasa hana meudaya dan meugantung ubak Tuhan mantong; awaknyan kheueh nyang po keurajeuen syeuruga. 4 Mubahgia kheueh ureuëng nyang meuseudeh até; Allah teuma geuhibur awaknyan! 5 Mubahgia kheueh ureuëng nyang miyueb até; teuma Allah geupeuwaréh donya keu ureuëng nyan! 6 Mubahgia kheueh ureuëng nyang meucen jipeubuet keuheundak Allah; Allah teuma geupeupuih até ureuëng nyan! 7 Mubahgia kheueh ureuëng nyang murah até; Allah teuma murah até keu ureuëng nyan!
Bahasa Karo 3 Nina Jesus, "Malem ate tuhu-tuhu iakap kalak si nggejap maka ia labo kai pe ertina i lebe-lebe Dibata; sabap man bana me Kinirajan Surga. 4 Malem ate tuhu-tuhu iakap kalak si erceda ate erkiteken dosa; sabap Dibata me ngapuli ia. 5 Malem ate tuhu-tuhu iakap kalak si meteruk ukurna; sabap isehken Dibata me PadanNa man bana. 6 Malem ate tuhu-tuhu iakap kalak si muas melihe nehken peraten Dibata; sabap IbesuriNa me ia. 7 Malem ate tuhu-tuhu iakap kalak si perkuah ate dingen perkeleng; sabap ia me ngaloken perkuah ate Dibata.
Bahasa Toba 3 Martua ma na pogos tondi, ai di nasida do harajaon banua ginjang i! 4 Martua ma na marsak roha, ai siapulon do nasida! 5 Martua ma na lambok roha, ai teanonnasida do tano on! 6 Martua ma na mauas male mida hatigoran, ai sipabosuron do nasida! 7 Martua ma na asi roha, ai siasian do nasida!
Bahasa Sunda 3 "Bagja jelema anu ngarasa jiwana miskin, sarta ngaharep ngan ka Allah wungkul; Karajaan Sawarga teh eukeurna! 4 Bagja jelema anu sedih prihatin, ku Allah bakal dililipur! 5 Bagja jelema nu rendah hate, bakal narima sagala anu dijangjikeun ku Allah! 6 Bagja jelema anu kacida hayangna kana ngalampahkeun pangersa-pangersa Allah, ku Allah bakal disugemakeun! 7 Bagja jelema nu karunyaan, ku Allah bakal dipikawelas!
Bahasa jawa 3 "Rahayu wong kang mlarat ing budi, awit iku kang padha nduwèni Kratoning Swarga. 4 Rahayu wong kang prihatin, awit iku kang bakal padha kalipur. 5 Rahayu wong kang lembah-manah, awit iku kang bakal padha tampa warisan bumi. 6 Rahayu wong kang kaluwèn lan ngelak marang karsané Allah, awit iku kang bakal padha kawaregan. 7 Rahayu wong kang ambek-welasan, awit iku bakal padha olèh piwelas.
Bahasa Jawa2 3 "Begja wong sing rumangsa ringkih ana ing ngarsané Pangéran; awit wong sing kaya ngono kuwi sing dadi umat ana ing Kratoné Allah. 4 Begja wong sing prihatin; awit bakal padha dilipur déning Gusti Allah. 5 Begja wong sing andhap-asor, awit bakal padha tampa prasetyané Gusti Allah. 6 Begja wong sing kepéngin banget nglakoni kersané Gusti Allah; awit Gusti Allah bakal gawé mareming atiné. 7 Begja wong sing seneng melasi wong liya; awit bakal diwelasi déning Gusti Allah.
Bahasa Suriname 3 “Beja wong mlarat sing pada njagakké marang Gusti Allah, // awit wong sing kaya ngono kuwi sing nduwèni Kratoné Swarga. // 4 Beja wong sing sedi, // awit bakal dilipur karo Gusti Allah. // 5 Beja wong sing andap-asor, // awit wong sing kaya ngono kuwi // sing bakal nampa prejanjiané Gusti Allah. // 6 Beja wong sing kepéngin banget // nglakoni kekarepané Gusti Allah, // awit Gusti Allah bakal nggawé maremé atiné. // 7 Beja wong sing seneng melasi wong liya, // awit Gusti Allah uga bakal melasi wong kuwi. //
Bahasa Madura 3 "Pojur oreng se apangrasa ta’ bisa apa-rapa ban pera’ agantong ka Pangeran malolo; oreng jareya anggotana ommadda Allah! 4 Pojur oreng se sossa atena; oreng jareya bakal elepora bi’ Allah! 5 Pojur oreng se andhap asor; oreng jareya bakal narema’a apa se ejanjiyagi Allah! 6 Pojur oreng se ce’ terrona ajalannagiya kasokanna Allah; oreng jareya bakal epacokoba bi’ Allah! 7 Pojur oreng se bellas ka oreng laen; oreng jareya bakal ekabellasana keya bi’ Allah!
Bahasa Bali 3 "Bagia anake ane marasa teken dewekne katunan idep di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh anake ento lakar muponin kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4 Bagia anake ane nandang duhkita, sawireh anake ento lakar kicen panglipur baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5 Bagia anake ane alap asor di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh anake ento lakar muponin pasubayan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 6 Bagia anake ane bedak ngetel mabudi nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh anake ento lakar kapurnayang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7 Bagia anake ane malaksana kapiolasan marep teken anak lenan, sawireh anake ento lakar nampi sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa.


Bahasa Bugis 3 "Masennangngi tau iya marasa dé’é pakkullénna na banna maddennuwang ri Puwangngé bawang; anggotanai iyanaritu umma’na Allataala! 4 Masennangngi tau iya messé atié; risaléworiwi matu mennang ri Allataala! 5 Masennangngi tau iya pakariyawaéngngi atinna; narupaiwi matu Allataala jancin-Na lao ri mennang! 6 Masennangngi tau iya muddaniyé pogau’i élona Allataala; ripaggenne’i matu apparelluwanna mennang ri Allataala! 7 Masennangngi tau iya mamaséiyéngngi tau laingngé; riyamaséi towi matu mennang ri Allataala!
Bahasa Makasar 3 "Mate’nei tau tanjenga ri Allata’ala lanri naassenna kalenna tau tena kullena; nasaba’ iami a’jari umma’Na Allata’ala! 4 Mate’nei tau susaya pa’mai’na; nasaba’ iami lanisaleori ri Allata’ala! 5 Mate’nei tau tuna pa’maika; nasaba’ iami langgappai apa le’baka Napa’janjiang Allata’ala! 6 Mate’nei tau attojeng-tojenga ero’ anggaukangi ero’Na Allata’ala; nasaba’ iami lanipasukku’ tallasa’na ri Allata’ala! 7 Mate’nei tau mangngamaseanga ri paranna tau; nasaba’ iami lanikamaseang todong ri Allata’ala!
kembali ke atas

Matius 5:8-12

Versi Mat 5:3-12 (Ucapan Berbahagia)
Ayat 8 Ayat 9 Ayat 10 Ayat 11 Ayat 12
Terjemahan Baru, BIS/BIMK, dan Terjemahan Lama
Bahasa Aceh 8 Mubahgia kheueh ureuëng nyang gleh até; ureuëng lagée nyan na kheueh jituri Allah. 9 Mubahgia kheueh ureuëng nyang ba damé lamkawan manusia; Allah teuma geu akui ureuëng nyan sibagoe aneuëk-aneuëk Gobnyan! 10 Mubahgia kheueh ureuëng nyang meudeurita keunong iénanya sabab jipeubuet keuheundak Po teu Allah; ureuëng nyan kheueh nyang po keurajeuen syeuruga! 11 Mubahgia kheueh gata meunyoe jihina, ji-iénanya, dan jipiteunah meusabab lé Ulôn. 12 Nabi-nabi nyang udeb sigohlom gata pih ka ji-iénanya lagée nyan. Meusuka cita kheueh dan meugeumbira kheueh, sabab raya that upah nyang geubri lé Tuhan keu gata."
Bahasa Karo 8 Malem ate tuhu-tuhu iakap kalak si meciho pusuh peratenna; sabap itandaina me tuhu-tuhu Dibata. 9 Malem ate tuhu-tuhu iakap kalak si erbahan perdamen; sabap iakui Dibata me ia AnakNa. 10 Malem ate tuhu-tuhu iakap kalak si ngenanami kiniseran erkite-kiteken nehken peraten Dibata; sabap man bana me Kinirajan Surga. 11 Malem tuhu-tuhu atendu adi erkite-kiteken kam ajar-ajarKu igombang-gombangi, ipesega-sega dingen ipelawes kalak kam janah alu kata guak ipalitkenna si jahat man bandu. 12 Ermengkah dingen meriahlah atendu, sabap nggo isikapken Dibata upahndu si mbelin i Surga; sabap bage me pe nabi-nabi si nggeluh leben asangken kam ipesega-sega kalak."
Bahasa Toba 8 Martua ma parroha na ias, ai idaonasida do Debata! 9 Martua ma sibahen dame, ai goaron do nasida anak ni Debata! 10 Martua ma na pinaburuburu ni halak ala ni hatigoran, ai di nasida do harajaon banua ginjang i! 11 Martua ma hamu, molo diinsahi halak hamu manang dipaburuburu manang dipatubutubu ragam ni hata na roa, na so tutu, dompak hamu ala ni Ahu! 12 Las ma rohamuna jala marolopolop, ai godang do umpamuna di banua ginjang i, ai songon i do dipaburuburu angka panurirang na jumolo sian hamu.
Bahasa Sunda 8 Bagja jelema anu hatena mulus beresih, sabab bakal wawuh ka Allah! 9 Bagja jelema anu resep ngupayakeun karukunan, ku Allah bakal diangken putra! 10 Bagja jelema anu dikaniaya ku sabab ngalakonan pangersa Allah, Karajaan Sawarga teh eukeurna! 11 Bagja maraneh lamun dihina-hina, diteungteuinganan, diomongkeun jeung digogoreng dumeh anut ka Kami. 12 Lamun dikitu-kitu sing bagja, sing bungah, sabab geus aya piganjaraneunana anu gede di sawarga. Nabi-nabi anu hirup beh ditueun maraneh oge dikaniaya teh kitu."
Bahasa jawa 8 Rahayu wong kang resik atiné, awit iku bakal padha sumurup marang Allah. 9 Rahayu wong kang dhemen gawé tentrem, awit iku kang bakal padha kasebut para putraning Allah. 10 Rahayu wong kang kaaniaya marga nindakaké karsané Allah, awit iku kang padha nduwèni Kratoning Swarga. 11 Rahayu kowé, menawa kowé diwewada lan dianiaya sarta didakwa nindakaké sarupaning piala kang ora nyata, marga saka Aku. 12 Padha bungaha lan sukarenaa, sabab gedhé ganjaranmu ana ing swarga, awit iya kaya mangkono anggoné wong-wong padha nganiaya para nabi sadurungé kowé."
Bahasa Jawa2 8 Begja wong sing resik atiné; awit bakal wanuh marang Gusti Allah. 9 Begja wong sing padha seneng ngrukunaké, awit bakal disebut para putrané Gusti Allah. 10 Begja wong sing disiya-siya merga enggoné nglakoni kersané Gusti Allah; awit wong sing mengkono kuwi sing dadi umat ana ing Kratoné Allah. 11 Begja kowé menawa diwewada, disiya-siya lan dipitenah merga saka enggonmu dadi murid-Ku. 12 Para nabi sadurungé kowé iya padha disiksa kaya mengkono. Padha bungaha lan dipadha gembira, sebab gedhé ganjaran sing bakal kaparingaké déning Gusti Allah marang kowé."
Bahasa Suriname 8 Beja wong sing resik atiné, // awit bakal weruh Gusti Allah. // 9 Beja wong sing seneng ngrukunké, // awit bakal diarani anaké Gusti Allah. // 10 Beja wong sing disiya-siya jalaran nglakoni kekarepané Gusti Allah, // awit wong sing kaya ngono kuwi sing nduwèni Kratoné Swarga. // 11 “Beja kowé, nèk kowé diolok-olok, disiya-siya lan disalah-salahké sing ora-ora, jalaran kowé dadi muridku. 12 Kowé kudu bungah lan sukak-sukak, awit kowé bakal nampa upah gedé nang swarga. Para nabi jaman mbiyèn uga pada disiya-siya kaya kowé.”
Bahasa Madura 8 Pojur oreng se morne atena; oreng jareya bakal kennala ka Allah. 9 Pojur oreng se ngeba kataremtemman e antarana manossa; Allah bakal ngakone oreng jareya menangka pottrana! 10 Pojur oreng se ekaneyaja polana ajalannagi kasokanna Allah; oreng jareya daddi anggotana ommadda Allah! 11 Pojur ba’na mon ba’na ecale, ekaneyaja ban epetenna polana Sengko’. 12 Bi-nabbi se odhi’ sabellunna ba’na la ekaneyaja kantha jareya keya. Mara paperak ban pagumbira, sabab raja opa se esadhiya’agi Pangeran ka ba’na."
Bahasa Bali 8 Bagia anake ane ning nirmala kenehne, sawireh anake ento lakar ningalin Ida Sang Hyang Widi Wasa." 9 "Bagia anake ane ngae dame di pantaran manusane, sawireh anake ento lakar kangkenin dadi putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10 Bagia anake ane kasangsarain uli krana nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh anake ento lakar muponin kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 11 Bagia cening yening kacacad, kasangsarain tur kapisunayang uli krana dadi sisian Gurune. 12 Liangang pesanja keneh ceninge, sawireh Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal mapaica pikolih maliah-liah teken cening di suargan. Krana keto masih paranabine kasangsarain."


Bahasa Bugis 8 Masennangngi tau iya mapaccingngé atinna; naissengngi matu mennang Allataala. 9 Masennangngi tau iya tiwié assidaméngeng ri yelle’na tauwé; riyakuiwi matu mennang ri Allataala selaku ana’-ana’-Na! 10 Masennangngi tau iya nakennaé paccallang nasaba napogau’i élona Allataala; anggota umma’nai Allataala! 11 Asennakko rékko ricellako, ricalla, sibawa ripétenna nasaba Iyya. 12 Nabi-nabi iya tuwoé ri yolomu pura towi ricalla pada-padaéro. Mariyoriyono sibawa marennu, saba’ battowai saromu iya napassadiyangengngékko Puwangngé."
Bahasa Makasar 8 Mate’nei tau lambusu’ pa’maika; nasaba’ iami langngassengi Allata’ala! 9 Mate’nei tau mappasiamaka paranna tau; nasaba’ iami laniakui ri Allata’ala a’jari ana’-ana’Na! 10 Mate’nei tau nisessaya lanri nagaukanna ero’Na Allata’ala; nasaba’ iami a’jari umma’Na Allata’ala! 11 Kate’neangi punna nicallako, yareka nisessako siagang nipassalako passabakkang iNakke. 12 Kasukkurangi siagang karannuangi, nasaba’ lompoangangi pahala lanutarimaya sallang battu ri Allata’ala. Kamma tomminjo batena nisessa na’bi-na’bi le’baka battu rioloangannu."
kembali ke atas

Sumber

III. Bagan Data

Bagan-bagan data yang disajikan untuk memvisualisasikan sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia, baik penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia/Melayu, bahasa Suku/Daerah, maupun profil Lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab yang pernah berkiprah di Nusantara.You need JavaScript enabled for viewing comments