Sejarah Alkitab Indonesia

Bagan: Perbandingan Matius 28:18-20 (daerah)

Bagikan ke Facebook

Dari Sejarah Alkitab Indonesia

Langsung ke: navigasi, cari

f. Matius 28:18-20

Versi Mat 28:18-20 (Amanat Agung)
Ayat 18 Ayat 19 Ayat 20
Terjemahan Baru, BIS/BIMK, dan Terjemahan Lama
Bahasa Aceh 18 Isa laju geupeurab bak awaknyan sira geupeugah, "Banmandum kuasa nyang na di syeuruga dan di bumoe ka geuseurah ubak Ulôn. 19 Sabab nyan jak kheueh ubak mandum bansa nyang na ateueh donya, peujeuet kheueh awaknyan keumurit-murit Ulôn. Pumanö kheueh awaknyan deungon gata teuôh nan Bapak, Aneuëk, dan Roh Allah. 20 Purunoe kheueh awaknyan jitaát banmandum nyang ka Lôn peurintah ubak gata. Dan ingat kheueh Ulôn teuma na sabe meusajan gata sampoe akhé jamén."
Bahasa Karo 18 Ideheri Jesus ajar-ajar, jenari nina, "Nggo ibereken Dibata man bangKu kerina kuasa i surga ras i doni. 19 Laweslah ku kerina bangsa manusia, bahanlah ia jadi ajar-ajarKu: Peridiken ia i bas gelar Bapa, gelar Anak, ras gelar Kesah Si Badia, 20 janah ajari ia ngikutken kerina si nggo Kupedahken man bandu. Janah ingetlah! Aku tetap kap ras kam seh ku kedungen jaman."
Bahasa Toba 18 Dung i didapothon Jesus ma nasida, didok ma: Nunga sahat tu Ahu nasa huaso na di banua ginjang dohot na di tano on. 19 Laho ma hamu, podai hamu ma saluhut bangso, didi hamu ma nasida tubagasan Goar ni Ama. Anak dohot Tondi Parbadia! 20 Laos ajari hamu ma nasida mangaradoti nasa hata naung hupatikkon tu hamu. Ai ida ma, sai na dongananku do hamu ganup ari, rasirasa ro ajal ni hasiangan on!
Bahasa Sunda 18 Yesus nyaketan ka maranehna, lajeng sasauran kieu, "Kakawasaan di sawarga jeung di bumi, sagemblengna geus diserenkeun ka Kami. 19 Ku sabab eta datangan jalma-jalma saalam dunya jaradikeun murid Kami, baptis kalawan pajenengan Rama, Putra, jeung Roh Suci. 20 Ajar ngalakonan sagala perkara anu ku Kami geus diparentahkeun ka maraneh. Kami tangtu nyarengan ka maraneh salalawasna nepi ka ahir jaman."
Bahasa jawa 18 Yésus banjur nyelaki para sakabat lan ngandika, "Sakèhé pangwasa ana ing swarga lan ing bumi wis kaparingaké marang Aku. 19 Mulané padha lungaa, sakèhing bangsa padha dadèkna muridku, klawan dibaptisi ing asmané Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci, 20 lan padha diwulanga netepi sabarang kang wis dakdhawuhaké marang kowé kabèh. Lah, Aku nunggal karo kowé ing sadina-dina, nganti tumeka ing wekasaning jaman."
Bahasa Jawa2 18 Gusti Yésus banjur nyelaki lan ngandika mengkéné: "Sakèhing pangwasa ing swarga lan ing bumi wis diparingaké déning Sang Rama marang Aku. 19 Mulané padha lungaa, maranana bangsa-bangsa ing salumahing bumi kabèh, padha dadèkna murid-Ku. Padha baptisen ing Asmané Sang Rama. Sang Putra lan Sang Roh Suci. 20 Apa déné padha wulangen mbangun-turut marang sakèhing piwulang sing wis Dakwulangaké marang kowé. Padha titènana, yèn Aku tansah nunggal karo kowé nganti tekan pungkasaning jaman."
Bahasa Suriname 18 Gusti Yésus terus nyedeki murid-muridé, terus ngomong: “Sak ènèngé pangwasa nang swarga lan nang bumi wis dipasrahké marang Aku karo Gusti Allah. 19 Mulané, kana pada budala, bangsa-bangsa nang sak lumahé bumi diparani kabèh lan didadèkké muridku. Pada dibaptis ing jenengé Gusti Allah Bapaké, Anaké lan Roh Sutyi. 20 Pada diblajari nuruti sakkèhé piwulang sing wis tak wulangké marang kowé. Lan pada titènana, Aku bakal ngantyani kowé terus tekan entèk-entèkané jaman.”
Bahasa Madura 18 Isa pas nyander ka seddi’na red-moredda jareya, laju adhabu, "Sakabbiyanna kobasa e sowarga ban e bume la epassra’agi ka Sengko’. 19 Daddi mara entar ka sakabbiyanna bangsa e sabingkerra dunnya, padaddi Tang mored kabbi. Baptis sakabbiyanna bangsa jareya kalaban nyebbut asmana Rama ban Pottra ban Errohna Allah. 20 Ajari kabbi sopaja padha’a ta’at ka pa-apa se la eparenta’agi Sengko’ ka ba’na. Ban kaenga’e, ya, Sengko’ abarengngana ba’na terros sampe’ are keyamat."
Bahasa Bali 18 Ida Hyang Yesus tumuli nganampekin parasisian Idane, sarwi ngandika sapuniki: "Saluiring kakuasaan di suargan muah di gumine suba kaserahang teken Guru. 19 Ento krana, kemaja jani cening luas, alih bangsa-bangsane makejang. Dadiangja ia sisian Gurune, tur lukatja ia sajeroning parab Ida Sang Aji, Sang Putra muah Ida Sang Roh Suci. 20 Buina urukangja ia nglaksanayang sakancaning ane suba prentahang Guru teken cening. Tur ingetangja, Guru tansah bareng teken cening kanti teked ka pamragat gumine."


Bahasa Bugis 18 Maddeppéni Yésus ri mennang, nakkeda, "Sininna akuwasangngé ri surugaé sibawa ri linoé purani riyabbéréyang ri Iyya. 19 Rimakkuwannanaro laono ri sininna bangsaé ri sininna linoé, pancajiwi mennang ana’-ana’ guruk-Ku. Cemméi mennang sibawa teppui asenna Ambo’é, sibawa Ana’é, enrengngé Rohna Allataala. 20 Paggurui mennang turusiwi sininna iya puraé Uparéntakko. Na éngngerangngi tuli Usibawakko matu lettu paccappurenna linoé."
Bahasa Makasar 18 A’reppese’mi Isa ri ke’nanga, na Nakana, "Sikontu koasaya, ri suruga siagang ri linoa le’ba’ ngasemmi nipassareang ri Nakke. 19 Jari a’lampamako mange ri sikontu bansaya ri lino, pa’jarimi ke’nanga ana’-ana’ gurungKu. Je’neki ke’nanga lalang arenNa Manggea, siagang Anaka, kammayatompa RohNa Allata’ala. 20 Ajaraki ke’nanga anggaukangi sikontu le’baka Kupassuroang ri kau ngaseng. Na u’rangimi angkanaya laniakKa’ anrurungangko sa’genna kala’busang jammanga."
kembali ke atas

Sumber

III. Bagan Data

Bagan-bagan data yang disajikan untuk memvisualisasikan sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia, baik penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia/Melayu, bahasa Suku/Daerah, maupun profil Lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab yang pernah berkiprah di Nusantara.You need JavaScript enabled for viewing comments