Sejarah Alkitab Indonesia

Bagan: Perbandingan Matius 22:37-40 (daerah)

Bagikan ke Facebook

Dari Sejarah Alkitab Indonesia

Langsung ke: navigasi, cari

e. Matius 22:37-40

Versi Mat 22:37-40 (Hukum yang Terutama)
Ayat 37 Ayat 38 Ayat 39 Ayat 40
Terjemahan Baru, BIS/BIMK, dan Terjemahan Lama
Bahasa Aceh 37 Geujaweueb lé Isa, "Cinta kheueh Tuhan Allah gata deungon sipeunoh até gata, deungon sipeunoh jiwa gata, dan deungon silurôh ákai gata. 38 Nyan peurintah nyang paleng phon nyang paleng peunteng! 39 Peurintah nyang keudua saban deungon peurintah nyang phon nyan: Cinta kheueh seusabe gata keudroe lagée gata tacinta keu droe gata keudroe. 40 Bandum huköm agama nyang ka geubri lé Nabi Musa dan ajaran bandum nabi nyan dasai jih nibak bandua huköm nyan."
Bahasa Karo 37 Erjabap Jesus, "Kelengilah Tuhan Dibatandu asa ukurndu, asa tendindu, dingen asa gegehndu lit. 38 Enda me perentah si mbelinna dingen si pentingna. 39 Si peduaken bali ras si ndai e me, 'Kelengilah temanndu manusia bagi kam ngkelengi dirindu.' 40 Kerina Undang-undang agama si ibereken Musa ras nabi-nabi erpalasken duana perentah enda ndai kap."
Bahasa Toba 37 Jadi didok Jesus ma: Sihaholonganmu do Tuhan Debatam sian nasa ateatem, sian nasa hosam dohot sian nasa roham! 38 I do patik raja jala parjolo. 39 Alai dos do arga ni na paduahon on: Sihaholonganmu do donganmi doshon dirim! 40 Patik na dua on do mangkangkam nasa patik dohot hata ni panurirang.
Bahasa Sunda 37 Waler-Na, "‘Masing nyaah ka Pangeran Allah maneh terus jeung hate, terus jeung nyawa, sarta terus jeung budi akal.’ 38 Ieu parentah anu pangutamana jeung pangpentingna. 39 Nu kadua sarua pentingna, nya eta: ‘Masing nyaah ka batur kawas ka diri sorangan.’ 40 Sakabeh eusi Hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi lianna, gumantungna ka ieu dua parentah."
Bahasa jawa 37 Panjenengané ngandika marang wong iku, "Sira tresnaa marang Pangéran Allahira kalawan gumolonging atinira, lan gumolonging nyawanira, sarta gumolonging budinira. 38 Yaiku angger-angger kang gedhé lan luhur dhéwé. 39 Déné angger-angger kang kapindho kang padha karo iku, yaiku: Sira tresnaa ing sapepadhanira dikaya marang awakira dhéwé. 40 Kabèh isining Torèt lan kitabé para nabi iku gumantung ing angger-angger loro mau."
Bahasa Jawa2 37 Gusti Yésus ngandika: "Kowé tresnaa marang Allahmu klawan gumolonging atimu, gumolonging nyawamu lan gumolonging budimu. 38 Ya kuwi angger-angger sing gedhé lan sing luhur dhéwé! 39 Déné angger-angger sing kaping pindho, sing padha wigatiné karo sing dhisik mau, yakuwi: Kowé tresnaa marang sapepadhamu, kaya enggonmu nresnani marang awakmu dhéwé. 40 Kabèh angger-angger sing kasebut ana ing Kitab Torèt lan ing kitabé para nabi, kuwi dhasaré ana ing angger-angger loro mau."
Bahasa Suriname 37 Gusti Yésus semaur: “Wèt sing gedé déwé ya iki: Kowé kudu trésna marang Gusti Allahmu sak atimu, sak nyawamu lan nganggo sak ènèngé pikiranmu. 38 Iku wèt sing gedé déwé lan sing penting déwé. 39 Wèt liyané sing uga penting kaya sing ndisik kuwi ya iki: ‘Trésnaa marang pepadamu kaya enggonmu nrésnani awakmu déwé.’ 40 Kabèh wèt-wèté nabi Moses lan sing diwulangké karo para nabi liyané tibané ya nang wèt loro kuwi.”
Bahasa Madura 37 Dhabuna Isa, "Taresnae Allahna ba’na sampe’ ka dhalem atena, sampe’ nyarepsep ka sokmana, kalaban ngettokkagi akkalla. 38 Jareya parenta se paleng otama ban se paleng parlo! 39 Dineng parenta se nomer dhuwa’ se padha ban se nomer settong iya areya: Taresnae sasamana ba’na papadha ban kataresna’anna ba’na ka aba’na dibi’. 40 Sakabbiyanna hokomma agama se eajarragi Mosa ban sakabbiyanna pangajaranna para nabbi adhasar ka parenta se dhadhuwa’ jareya."
Bahasa Bali 37 Pasaur Ida Hyang Yesus, sapuniki: "‘Tresna baktija teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahan kitane, aji panelah bayu, sabda muah idep kitane.’ 38 Punika pituduh sane mautama miwah sane pinih buat. 39 Pituduhe sane kaping kalih sane pateh kautamanipun, sapuniki: ‘Tresna asihja kita teken sesaman kitane, buka kita tresna teken dewek kitane padidi.’ 40 Sadaging Cakepan Torat Dane Nabi Musa miwah cakepan paranabine, sami sampun kacakup sajeroning pituduhe makakalih puniki."


Bahasa Bugis 37 Nappébali Yésus, "Amaséiwi Puwang Allataalamu sissukku atimmu, sibawa sissukku nyawamu, enrengngé sininna akkalemmu. 38 Iyanaro parénta poko’é sibawa kaminang pentingngé! 39 Parénta maduwaé iya padaé mammulangngéro: Amaséiwi pada-padammu, pada-pada muwamaséinna alému. 40 Sininna hukkunna agamaé iya nabbéréyangngé Musa sibawa pappagguruwanna sininna nabié poléi ri iya duwa paréntaéro."
Bahasa Makasar 37 Appialimi Isa Nakana, "Kamaseangi Karaeng Allata’alanu siagang sitepu atinnu, sitepu pa’mai’nu kammayatompa sitepu tallasa’nu. 38 Iaminjo parenta lomoro’ se’rea siagang kaminang parallua. 39 Parenta makaruaya, sangkammaya parenta lomoro’ se’rea iamintu: Kamaseangi parannu tau sangkamma todong nukamaseanna batangkalennu. 40 Sikontu atorang agama napassareanga Musa siagang napangngajarranga na’bi-na’bia battu anrinni ngaseng minne ri ruaya parenta."
kembali ke atas

Sumber

III. Bagan Data

Bagan-bagan data yang disajikan untuk memvisualisasikan sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia, baik penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia/Melayu, bahasa Suku/Daerah, maupun profil Lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab yang pernah berkiprah di Nusantara.You need JavaScript enabled for viewing comments