Sejarah Alkitab Indonesia

Bagan: Perbandingan Galatia 5:22-23 (daerah)

Bagikan ke Facebook

Dari Sejarah Alkitab Indonesia

Langsung ke: navigasi, cari

h. Galatia 5:22-23

Versi Gal 5:22-23 (9 Buah Roh)
Ayat 22 Ayat 23
Terjemahan Baru, BIS/BIMK, dan Terjemahan Lama
Bahasa Aceh 22 Teuma, meunyoe ureuëng-ureuëng nyang jipimpén lé Roh Allah, hase jih na kheueh lagée nyoe: Awaknyan saléng na gaséh sayang, awaknyan sabe lam geumbira, até awaknyan teunang, awaknyan saba dan meubudho basa, awaknyan gét ateueh ureuëng laén dan awaknyan seutia, 23 awaknyan miyueb até, dan sabe hase jikuasa droe. Hana huköm agama nyang larang hai-hai nyang lagée nyan.
Bahasa Karo 22 Tapi ulih Kesah Si Badia eme: lit kekelengen, lit keriahen dingen lit kemalemen ate, lit kesabaren, idalankenna perbahanen si mehuli, mehuli ia, setia. 23 Meteruk ukurna dingen ngasup engkuasai diri. Kerna si enda la lit isingetken pe i bas Undang-undang.
Bahasa Toba 22 Alai angka on do parbue ni Tondi: Holong dohot las ni roha, dame dohot lambas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halambohon dohot hatomanon. 23 Ndang maralo patik dompak angka sisongon i.
Bahasa Sunda 22 Sabalikna anu hirupna dituyun ku Roh Allah mah sipatna teh nyaahan, galumbira, resep rapih, tengtrem hate, sabar, hade ka batur, leuleuy, satia, 23 handap asor, nahan napsu. Ieu kabeh teu aya anu patukang tonggong jeung hukum.
Bahasa jawa 22 Déné wohing Roh yaiku: katresnan, kabungahan, tentrem-rahayu, sabar-sarèh, paramarta, kabecikan, kasetyan, 23 alusing budi, bisa ngemudhèni dhiri. Ora ana angger-angger kang nglawan iku mau kabèh.
Bahasa Jawa2 22 Déné wohé panuntuning Sang Roh Suci yakuwi: Katresnan, kabungahan, katentreman, sabar, sarèh, sumlondhoh, kabecikan, setya, 23 andhap-asor, ngwasani awaké dhéwé. Ora ana angger-angger sing nglawan prekara-prekara sing mengkono mau.
Bahasa Suriname 22 Nanging nèk Roh Sutyi sing ngwasani uripé awaké déwé, awaké déwé bakal bisa trésna, bungah, tentrem, sabar, gemati, nindakké betyik, temen, andap-asor lan bisa ngendek hawa sing ora apik. Ora ènèng wèt siji-sijia sing menging barang kaya ngono kuwi. 23 (5:22)
Bahasa Madura 22 Sabaligga, manabi oreng etonton Errohna Allah, hasella enggi paneka: Saleng taresna, gumbira, taremtem atena, sabbar sareng sae buddina, sae ka oreng laen, esto, 23 andhap asor, sareng sanggup ngator aba’na dibi’. Tadha’ hokomma agama se ngalarang sadaja ganeka.
Bahasa Bali 22 "Nanging Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngwetuang kapitresnan, kaliangan, dame, kasabaran, kapiolasan, kabecikan, kasatiaan, 23 alap asor miwah uning ring ngeret budi. Tan wenten pidabdab sane matungkasan ring sakancan paindikane punika.


Bahasa Bugis 22 Sibalé’na rékko ripimpingngi tauwé ri Rohna Allataala, iyanaé wassélé’na: Sisulléi siyamaséi, marennui mennang, mappunnai mennang adaméngeng, sabbara’i mennang sibawa masémpo ati, makessingngi mennang lao ri tau laingngé, matinului mennang, 23 mariyawa atiwi mennang, sibawa tuli naulléna makuwasaiwi aléna. Sining tau makkuwaéro dé’ naparellu bata-bata untu’ matinulu lao ri Hukkunna Agamaé.
Bahasa Makasar 22 Mingka, punna nipimping ri RohNa Allata’ala taua, iaminne wassele’na: sikamaseangi ke’nanga, rannui, assiamaki, sa’baraki siagang lammoro’ pa’maiki, bajiki ri paranna tau, majarreki, 23 tuna pa’maiki, siagang akkullei nalewai kalenna. Tena hukkung agama ampappisangkangi anjo sikammaya.
kembali ke atas

Sumber

III. Bagan Data

Bagan-bagan data yang disajikan untuk memvisualisasikan sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia, baik penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia/Melayu, bahasa Suku/Daerah, maupun profil Lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab yang pernah berkiprah di Nusantara.You need JavaScript enabled for viewing comments