Sejarah Alkitab Indonesia

Bagan: Perbandingan 1 Korintus 13:4-8, 13 (daerah)

Bagikan ke Facebook

Dari Sejarah Alkitab Indonesia

Langsung ke: navigasi, cari

g. 1 Korintus 13:4-8, 13

1 Korintus 13:4-6

Versi 1 Kor 13:4-8, 13 (Kasih)
Ayat 04 Ayat 05 Ayat 06
Terjemahan Baru, BIS/BIMK, dan Terjemahan Lama
Bahasa Aceh 4 Ureuëng nyang jigaséh keu ureuëng laén, saba dan gét até. Ureuëng nyan hana seu-eum ngon ceumuru, hana meututoe rayeuk haba ngon sulet, hana sombong. 5 Ureuëng nyan hana manyang até dan hana gasa, jihnyan hana jipaksa ureuëng laén beuji seutôt lagée jih peugah, hana bagaih teusinggong, dan hana jitroh dam lam até jih. 6 Ureuëng nyang jigaséh keu ureuëng-ureuëng laén, hana galak bak buet nyang jeuhet, teuma ureuëng nyan galak bak buet nyang jroh.
Bahasa Karo 4 Kalak si erkeleng ate, ia arus megenggeng, mehuli, la percian, la meganjang ukur, la sombong. 5 Ia labo mekarus, la ncariken untung man bana saja, la pergelut, la ngkira kesalahen kalak. 6 La meriah ukurna adi kalak erbahan si jahat, tapi ikut ermeriah ukur i bas si benar.
Bahasa Toba 4 Na lambas do haholongon i jala na sorta, ndang na mangiburu haholongon i, ndang tenga jala ndang dipaburnangburnang dirina. 5 Maradat situtu do haholongon i, ndang na ahut, ndang olo pangarimason, ndang dipajujurjujur na jahat. 6 Ndang las rohana mida hageduhon; alai tongtong do dihalashon hasintongan i.
Bahasa Sunda 4 Sipatna kanyaah teh sabar jeung alus budi. Teu sirikan, teu gumede, teu takabur. 5 Sipatna kanyaah teh tara goreng tata, tara mentingkeun maneh, tara ngajengkelkeun batur, tara ngunek-ngunek ku kasalahan batur. 6 Sipatna kanyaah teh teu resepeun kana hal nu jahat, resepeunana kana hal anu bener,
Bahasa jawa 4 Katresnan iku sabar; katresnan iku loma; ora kumèrèn, ora gumunggung lan kumenthus. 5 Katresnan iku ora saru polahé lan ora golèk kepénaké awaké dhéwé. Katresnan iku ora gampang nepsu lan ora nyimpen kaluputaning liyan. 6 Katresnan iku ora bungah awit saka anané tumindak kang ora adil, nanging awit saka kayektèn.
Bahasa Jawa2 4 Katresnan kuwi sabar lan seneng nandukaké kabecikan; katresnan kuwi ora kumèrèn, ora ngapikaké awaké dhéwé lan ora kumenthus. 5 Katresnan kuwi ora kurang ajar, lan ora golèk menangé dhéwé; ora gampang kecenthok lan ora ngendhem keluputané wong liya ing atiné. 6 Katresnan kuwi ora seneng marang piala, nanging seneng marang kabecikan.
Bahasa Suriname 4 Katrésnan kuwi sabar lan gemati, ora mèri, ora sombong lan ora gemunggung. 5 Katrésnan ora kurang-ajar lan ora nggolèk menangé déwé; ora gampang ketyentok lan ora ngendem salahé liyané ing ati. 6 Katrésnan ora seneng marang barang ala, nanging seneng marang kabetyikan.
Bahasa Madura 4 Oreng se taresna ka reng-oreng laenna, sabbar ban becce’ ate. Oreng ganeka ta’ tamburuwan parana, ta’ dujan asebbal, ta’ sombong. 5 Ta’ angko, ta’ kasar, ta’ maksa oreng laen norodi karebba aba’epon, jugan ta’ ceppet peggel, ban ta’ agandhu’ sake’ ate. 6 Oreng se taresna ka oreng laen ta’ lebur ka kajahadan, se ekaleburi namong kabecce’an.
Bahasa Bali 4 "Kapitresnane punika sabar miwah welas asih; kapitresnane punika nenten iri ati tur nenten nyumbungang dewek samaliha nenten mrekak. 5 Kapitresnane punika tan pacang nglaksanayang paindikan sane kaon, samaliha tan ngrereh bati buat padewekanipun kewanten, tur nenten gelis brangti miwah nenten seneng muntil kapelihan anak lian. 6 Kapitresnane punika nenten seneng ring paindikan-paindikan sane corah, nanging seneng ring paindikan-paindikan sane patut.


Bahasa Bugis 4 Tau iya mamaséiyéngngi tau laingngé, sabbara’ sibawa makessing ati. Dé’ narédé angémpurunna, dé’ naggempung, sibawa dé’ namatempo. 5 Dé’ namingki sibawa dé’ namakasara’, dé’ napassai tau laingngé untu’ maccowériwi élo aléna, dé’to namasitta tassinggung, sibawa dé’to nakkabale rékko pasalai tauwé ri aléna. 6 Tau iya mamasé dé’ namasennang lao ri majaé, banna masennangngi bawang lao ri madécéngngé.
Bahasa Makasar 4 Tau mangngamaseanga ri paranna tau, iamintu tau sa’baraka siagang baji’ ati. Tena nasanna’ pasereatina, tena natinggi langga siagang tena natampo. 5 Tena naborro, tena na’gau’ takamma-kamma; tena napassai taua amboyangi kaparalluang kalenna bawang, tena nalinta’ kasi’rikang, siagang tena napammoli’-molikangi punna nia’ tau sala ri kalenna. 6 Tau mangngamaseanga ri paranna tau tena nangai kaja’dallanga; mingka katojengangaji nangai.

1 Korintus 13:7-8, 13

Versi 1 Kor 13:7-8, 13 (Kasih)
Ayat 07 Ayat 08 Ayat 13
Terjemahan Baru, BIS/BIMK, dan Terjemahan Lama
Bahasa Aceh 7 Ureuëng nyan hase jiteundroe watée meuhadab ngon peue-peue mantong dan jitem peucaya keu nyang paleng gét nibak tieb-tieb ureuëng; lam keuadaan pakriban mantong ureuëng nyang na geunaséh nyan hántom na gadôh harapan jih dan saba jipreh peue-peue mantong. 8 Hántom na watée jih ureuëng teuma saléng jigeumaséh. Jinoenyoe na ureuëng nyang carông jipeusampoe haba nyang teuka nibak Po teu Allah, teuma singoh jipiôh jipeusampoe haba nyan. Jinoenyoe na nyang carông jimeututoe lam meubagoe basa nyang ajaéb, teuma singoh jihnyan teuma jipiôh peugah haba ngon basa-basa nyan. Jinoenyoe na ureuëng nyang jiteupeu lam mubagoe hai, teuma singoh peue nyang awaknyan teupeue nyan teuma tuwoe. 13 Ngon lagée nyan, bak watée nyoe na lhée boh hai nyang teutab harôh tapeubuet: meuiman, meuharab dan saléng tameugaséh sabe keudroe-droe. Nyang paleng peunteng lam lhée boh nyan na kheueh beutagaséh kheueh keu ureuëng-ureuëng laén.
Bahasa Karo 7 Kalak si erkeleng ate ngasup nggengken kai-kai pe, tek maka lit si mehuli i bas kerinana, tetap erpengarapen dingen saber i bas kai-kai pe. 8 Kekelengen la erkeri-kerin. Adi ernubuat masap kap; ngerana i bas erbage-bage cakap Kesah ngadi me, janah pemeteh pe masap nge. 13 Dage lit telu si tetap arus idalanken, eme: erkiniteken man Tuhan, erpengarapen man Dibata, erkeleng ate man kalak si deban, janah si pentingna i bas si telu e, eme engkelengi kalak si deban.
Bahasa Toba 7 Saluhut do ditanom rohana, saluhut do dihaporseai, dihirimi jala ditaon. 8 Ndang na olo salpu haholongon i. Ia panurirangon pasohotonna do, mansadi do nang angka parhataan, parbinotoan pe mansohot do. 13 Asa tolu do na hot: I ma haporseaon, pangkirimon dohot haholongon; alai haholongon do na umbalga i.
Bahasa Sunda 7 tawekal dina sagala cocoba, kapercayaanana, pangharepanana, jeung kasabaranana moal aya pegatna. 8 Kanyaah teh sipatna langgeng, moal laas-laas. Piwejang-piwejang ngan pikeun saheulaanan, kamampuh bisa basa-basa anu ajaib bakal aya eureunna, kamampuh bisa telik ka nu gaib-gaib bakal aya ahirna. 13 Tinggal tilu rupa anu bakal tetep aya nya eta iman, pangharepan, jeung kanyaahan. Anu pangutamana ti ieu anu tilu nya eta kanyaahan.
Bahasa jawa 7 Katresnan iku nutupi samubarang, ngandel ing samubarang, ngarep-arep samubarang, nyabari samubarang. 8 Katresnan iku ora ana entèké; pamedhar wangsit iku bakal ana pungkasané; basa roh bakal sigeg; kawruh bakal sirna. 13 Dadiné kari telung prakara iki, yaiku: Pracaya, pangarep-arep lan katresnan, nanging kang pinunjul dhéwé ing antarané iku, yaiku: katresnan.
Bahasa Jawa2 7 Katresnan kuwi ora tau nyemplahaké lan precaya marang kabecikan, pengarep-arepé lan kesabarané ora ana pedhoté. 8 Katresnan kuwi ora ana watesé. Wangsit-wangsit mono mung kanggo sawetara mangsa. Caturan nganggo basa roh kuwi bakal sirep, lan kawruh uga bakal sirna. 13 Cekaké telung prekara iki sing prelu, yakuwi precaya, pengarep-arep lan katresnan; nanging sing penting dhéwé ing antarané telu kuwi: katresnan.
Bahasa Suriname 7 Katrésnan kuwi ora tau semplak, nanging pretyaya, ngarep-arep lan sabar terus. 8 Katrésnan kuwi ora ènèng entèké. Tembung-tembung sing sangka Gusti Allah namung kanggo sedilut, basa kasukman bakal mandek lan pangerti bakal ilang. 13 Telung prekara iki bakal ènèng terus, yakuwi: pretyaya, pengarep-arep lan katrésnan. Nanging sing penting déwé ya katrésnan.
Bahasa Madura 7 Oreng ganeka kowat ngadhebbi ponapa’a saos ban parcaja ka barang se paleng sae e dhalem saneyap oreng; e dhalem kabadha’an ponapa saos oreng se taresna ka oreng laen ta’ oneng kaelangan pangarebbanna ban sabbar anante’ ponapa saos. 8 Ta’ kera oneng badha sa’at oreng ta’ parlo saleng taresna. Samangken paneka badha oreng se penter notorragi berta dhari Allah, nangeng dhaggi’ oreng ganeka bakal ambuwa notorragi berta ganeka. Samangken badha se penter acaca ngangguy acem-macem basa se ajib, nangeng dhaggi’ oreng ganeka bakal ambuwa acaca ngangguy acem-macem basa ganeka. Samangken badha oreng oneng acem-macem parkara, nangeng dhaggi’ se ekaonenge reng-oreng ganeka bakal ekaloppa’ana. 13 Daddi, kaangguy samangken paneka badha tello’ parkara se kodu teptep elakone sampeyan sareng kaula sadaja: parcaja, ngarep sareng taresna. Se paleng penting dhari se tatello’ ganeka enggi paneka taresna ka reng-oreng laen.
Bahasa Bali 7 Kapitresnane punika tan naenin nguon ati, tur kapracayannya, pangajap-ajap miwah kasabarannyane setata langgeng." 8 "Kapitresnane punika langgeng. Nanging indik pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa punika jaga wenten masa pamuputipun. Paica kabisan buat mabaos nganggen basa sane tawah-tawah taler pacang wenten pamuputipun. Samaliha karirihane taler pacang wenten pamuputipun. 13 Dadosipun sane mangkin kantun tigang paindikan inggih punika kapracayan, pangajap-ajap miwah kapitresnan; nanging sane pinih utamana saking pantaran sane tetiga punika, inggih punika kapitresnan."


Bahasa Bugis 7 Tahangngi moloiwi sininna séuwa-séuwaé sibawa maélo mateppe’ lao ri iya kaminang makessingngé ri tungke’ tau; ri laleng keadaang muwi maga iyaro tau mamasé dé’ naengka nateddéng paddennuwanna sibawa sabbara’i tajengngi sininna séuwa-séuwaé. 8 Dé’ naengka matu wettunna nadé’ naparellu tauwé siyamaséi. Makkekkuwangngéwé engka tau macca palettu’i biritta polé ri Allataala, iyakiya matti mappésauwi matu palettu’i biritta polé ri Allataala. Makkekkuwangngéwé engka tau macca mabbicara ri laleng basa iya makalallaingngé, iyakiya matti mappésauwi matu mabbicara ri laleng maddupa-rupang basa iya makalallaingngé. Makkekkuwangngéwé engka tau iya maccaé missengngi sininna séuwa-séuwaé, iyakiya riséuwaé wettu dé’na nariyapparelluwanna. 13 Jaji, makkekkuwangngéwé engka tellu passaleng iya tette’é ripogau’: mateppe’, mamménasa sibawa makkamasé. Naiya kaminang battowaé polé ri iya telluéro iyanaritu mamaséiwi sining tau laingngé.
Bahasa Makasar 7 Attahangi andallekangi sikontu apa-apaya, siagang tappaki mae ri apa-apa kaminang bajika lalang ri kalenna tasse’re-se’rea tau; manna pole antekamma takkulleai tappu’ panrannuang siagang sa’baraki antayangi sikontu apa-apa nitayanga. 8 Tenanniakka wattu nataparallua taua sikamaseang. Kamma-kamma anne nia’ tau cara’de’ ampabattui biritta battua ri Allata’ala, mingka nia’ se’re wattu nalammarimo ampabattui anjo birittaya. Kamma-kamma anne nia’ tau cara’de’ a’bicara a’rupa-rupa bicara appakalannasa’, mingka nia’ se’re wattu nalammarimo a’bicara appakalannasa’. Kamma-kamma anne nia’ tau cara’de’ angngasseng ngasengi sikontu apa-apaya, mingka nia’ se’re wattu nalammarimo angngasseng ngasengi sikontu apa-apaya. 13 Jari kamma-kamma anne nia’ tallunrupa parallu nigaukang iamintu: matappa’, ma’minasa siagang mangngamaseang; na ia Kaminang Lompoa ri anne tallua, iamintu, mangngamaseanga ri tau maraengang.
kembali ke atas

Sumber

III. Bagan Data

Bagan-bagan data yang disajikan untuk memvisualisasikan sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia, baik penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia/Melayu, bahasa Suku/Daerah, maupun profil Lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab yang pernah berkiprah di Nusantara.You need JavaScript enabled for viewing comments