Sejarah Alkitab Indonesia

Garis Besar Full Life/Yohanes

Bagikan ke Facebook

Dari Sejarah Alkitab Indonesia

Langsung ke: navigasi, cari
<< >>
Sejarah Alkitab di Indonesia
Sejarah Alkitab Daerah Indonesia
Sejarah Alkitab di Luar Indonesia
Biblika
Doktrin Alkitab
Pengantar dan Garis Besar Kitab
Studi Kata Alkitab
Bagian-bagian dari buku :
Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan
Garis Besar Full Life:
Perjanjian Baru
Matius
Markus
Lukas
Yohanes
Kisah Para Rasul
Roma
1 Korintus
2 Korintus
Galatia
Efesus
Filipi
Kolose
1 Tesalonika
2 Tesalonika
1 Timotius
2 Timotius
Titus
Filemon
Ibrani
Yakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Yohanes
2 Yohanes
3 Yohanes
Yudas
Wahyu


Prolog tentang Logos
(Yoh 1:1-18)

I. Memperkenalkan Kristus kepada Israel
(Yoh 1:19-51)

  1. Oleh Yohanes Pembaptis
    (Yoh 1:19-36)
  2. Kepada Murid-Murid Pertama
    (Yoh 1:37-51)

II. Tanda-Tanda dan Ajaran-Ajaran Kristus kepada Israel dan Penolakan-Nya (Yoh 2:1-12:50)

  1. Penyataan Kristus kepada Israel
    (Yoh 2:1-11:46)
    1. Tanda Pertama - Air Menjadi Air Anggur
      (Yoh 2:1-11)
      Selang Waktu
      (Yoh 2:12)
    2. Kesaksian Mula-Mula kepada Orang Yahudi di Yerusalem
      (Yoh 2:13-25)
      Hari Raya di Yerusalem (Paskah)
      (Yoh 2:23-25)
    3. Ajaran Pertama: Kelahiran dan Kehidupan Baru
      (Yoh 3:1-21)
      Selang Waktu: Tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus
      (Yoh 3:22-4:3)
    4. Ajaran Kedua: Air Kehidupan
      (Yoh 4:4-42)
      Selang Waktu di Galilea
      (Yoh 4:43-45)
    5. Tanda Kedua: Penyembuhan Anak Pegawai Istana
      (Yoh 4:46-54)
      Hari Raya di Yerusalem
      (Yoh 5:1)
    6. Tanda Ketiga: Penyembuhan Orang di Betesda pada Hari Sabat
      (Yoh 5:2-18)
    7. Ajaran Ketiga: Keilahian Kristus
      (Yoh 5:19-47)
    8. Tanda Keempat: Memberi Makan Lima Ribu Orang
      (Yoh 6:1-15)
    9. Tanda Kelima: Berjalan di Atas Air
      (Yoh 6:16-21)
    10. Ajaran Keempat: Roti Hidup
      (Yoh 6:22-59)
    11. Penyaringan Murid-Murid
      (Yoh 6:60-71)
      Selang Waktu
      (Yoh 7:1)
    12. Hari Raya di Yerusalem (Pondok Daun)
      (Yoh 7:2-36)
    13. Ajaran Kelima: Roh yang Memberi Hidup
      (Yoh 7:37-52)
      (Wanita yang Tertangkap dalam Perzinaan)
      (Yoh 7:53-8:11)
    14. Ajaran Keenam: Terang Dunia
      (Yoh 8:12-30)
    15. Perdebatan dengan Orang Yahudi
      (Yoh 8:31-59)
    16. Tanda Keenam: Penyembuhan Orang Buta Sejak Lahirnya
      (Yoh 9:1-41)
    17. Ajaran Ketujuh: Gembala yang Baik
      (Yoh 10:1-21)
      Hari Raya di Yerusalem (Penahbisan)
      (Yoh 10:22-42)
    18. Tanda Ketujuh: Kebangkitan Lazarus
      (Yoh 11:1-46)
  2. Penolakan Kristus oleh Israel
    (Yoh 11:47-12:50)

III.Kristus dan Permulaan Umat Perjanjian Baru
(Yoh 13:1-20:29)

  1. Perjamuan Terakhir
    (Yoh 13:1-14:31)
    1. Mencuci Kaki Murid-Murid dan Lanjutan Percakapan
      (Yoh 13:1-38)
    2. Yesus, Jalan kepada Bapa
      (Yoh 14:1-31)
  2. Ajaran Tentang Pokok Anggur yang Benar dan Manfaat Persekutuan dengan Kristus
    (Yoh 15:1-16:33)
  3. Doa Penyerahan bagi Diri-Nya dan Umat Perjanjian Baru
    (Yoh 17:1-26)
  4. Hamba yang Menderita
    (Yoh 18:1-19:42)
    1. Penangkapan
      (Yoh 18:1-12)
    2. Pengadilan Yahudi
      (Yoh 18:13-27)
    3. Pengadilan Romawi
      (Yoh 18:28-19:16)
    4. Penyaliban
      (Yoh 19:17-37)
    5. Penguburan
      (Yoh 19:38-42)
  5. Tuhan yang Bangkit
    (Yoh 20:1-29)

Pernyataan Tentang Tujuan Penulis
(Yoh 20:30-31)

Epilog
(Yoh 21:1-25)


Bibliografi
Artikel ini diambil dari:
Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Gandum Mas dan Lembaga Alkitab Indonesia. CD SABDA-Topik 08003
kembali ke atas